Klaster

Wspołpraca i konkurencja

Zadaniem Klastra jest zbudowanie trwałej struktury realizacji zadań odpornej na stresy związane z podejmowanymi wyzwaniami. Tak, więc współpraca pomiędzy firmami członkami Klastra jest oczywista i niezbędna. Klaster „Human Cloud” zbudowany jest z firm które darzą się wzajemnie zaufaniem i gotowe są do współpracy na wielu poziomach.

Bardzo ważne jest, że wewnętrzny przepływ informacji w Klastrze zapewnia firmom członkom komfort współpracy. Bieżąca ocena przebiegu projektów pozwala na weryfikowanie podejmowanych decyzji i wprowadzanie korekt. Przedstawiciele wszystkich firm biorą udział w podejmowaniu istotnych decyzji a także możliwość stosowania środków kontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych.

W efekcie Klaster działa według modelu jednego wielkiego przedsiębiorstwa o wydzielonych wyspecjalizowanych oddziałach.

Głównym celem Klastra jest opracowanie wspólnych, nowych i kompleksowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w zakresie technologii prowadzenia projektów z wykorzystaniem wysoko-wykwalifikowanych specjalistów i ekspertów o unikalnych kwalifikacji z nastawieniem w fazie początkowej rozwoju Klastra na technologie informatyczne ICT.   Klaster będzie także tworzył warunki organizacyjne i techniczne do prowadzenia projektów przekraczających zasoby osobowe pojedynczych firm a przez to pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału tych firm także w obszarze ponadregionalnym i międzynarodowym.

 

Cel Human Cloud

Dostarczenie naszym odbiorcom i Klientom nowego potencjału i nowej jakości usług. Zapewnienie usługi polegającej na równoczesnym, szybkim i efektywnym dostępie do najlepszych inżynierów, managerów i ekspertów do realizacji postawionego zadania/projektu. Przełamujemy bariery geograficznego rozproszenia członków zespołu, różnice stref czasowych, różnice językowe i kulturowe. Efektywnie wykorzystujemy i adaptujemy obszary nisko-kosztowe co daje niewiarygodne oszczędności w nakładach finansowych bez utraty najwyższej jakości.
  
Human Cloud jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby współczesnego świata.  Inwestorzy w firmach i sponsorzy projektów oczekują efektywnej kosztowo realizacji zadań przy wykorzystaniu globalnych różnic w kosztach realizacji, ale bez utraty najwyższej, jakości i najwyższego profesjonalizmu rozwiązań. Oczekują także maksymalnie szybkiej realizacji działań.

Human Cloud poprzez globalne podejście do problemu dostępności kompetentnych zasobów ludzkich oraz optymalizacji kosztów połączone z nowoczesnymi metodologiami zarządzania projektami, kontroli, jakości i komunikacji w projekcie oddaje do dyspozycji Klientów i partnerów biznesowych unikalną wartość decydującą o przewadze konkurencyjnej i sukcesie Klienta.
Human Cloud to koncepcja współpracy wielu inżynierów, managerów, specjalistów i ekspertów w środowisku wirtualnej przestrzeni stworzonej w XXI wieku na potrzeby komunikacji.
Rewolucja w sposobie komunikowania się ludzi nie została jeszcze skutecznie wykorzystana dla zbudowania praktycznej platformy współpracy osób zaangażowanych w realizację wspólnych celów.
Istniejące, znane i zweryfikowane rozwiązania mają charakter cząstkowy. Skupiają się zwykle na jednym problemie np. przekazie obrazu, dźwięku, plików, synchronizacji kalendarzy, dostępie do informacji wewnętrznej.
Już tak cząstkowe rozwiązania potwierdziły swoją niesłychaną praktyczną skuteczność. Wiele z narzędzi takich jak np. email, chat, Skype, file sharing stały się nieodzownymi elementami  skutecznie realizowanych   projektów czy  zadań.

Human Cloud buduje zespoły zadaniowe  bez limitowania uczestników prac ścianami,  granicami, barierami językowymi czy organizacyjnymi.

Human Cloud pozwala na skorzystanie z najwyższej jakości usług inżynierii oprogramowania połaczonych z niskim kosztem realizacji zadań. Równocześnie zespoły mogą być skalowane od kilku osób do kilkunastu tysięcy pracowników.

Zastosowanie Human Cloud pozwala korzystając z istniejących w Polsce zasobów realizować zadania informatyczne wymagające udziału tysięcy inżynierów w jednym projekcie. Takie projekty do tej pory nie mogły być realizowane w naszym kraju. Umowy partnerskie z firmami i grupami firm z krajów o niskich kosztach pracy przy równoczesnie wysokim poziomie kompetencji i jakości zmieni Polskie firmy w  globalnych graczy.
Firmy Klastra Human Cloud widzą swoją przyszłość na rynku właśnie poprzez wspólne realizowanie dużych projektów.

Zapraszamy firmy zainteresowane uczestnictwem w Klastrze do rozmów.

Zapraszamy Klientów do korzystania z najlepszej drogi do realizacji  projektów informatycznych.

W dłuższej perspektywie powiązanie ma na celu rozwój technologii informacyjnych, komunikacji między firmami i zespołami projektowymi, zasad współpracy i organizacji pracy w eksperckich zespołach o charakterze matrycowym gdzie zasoby ulokowane sa w różnych podmiotach gospodarczych, w jednostkach Badawczo Rozwojowych oraz na Uczelniach Wyższych.

Klaster powinien zająć istotna pozycje na rynku krajowym oraz na rynkach międzynarodowych (eksport usług specjalistycznych ICT) dzięki stworzeniu nowego potencjału jakościowego oraz dostępu do wielkich ilości naukowców, ekspertów i inżynierów zaangażowanych w pojedynczych projektach.